بازگشت به صفحه قبلی

میزان واردات گوشی و میزان ارز اختصاص داده شده به آن چقدر است!؟